Utvecklingsbidrag

Syftet med utvecklingsbidrag

VUC vill bidra till och underlätta det lokala näringslivets återuppbyggnad och utveckling efter de negativa effekter som coronakrisen har medfört. Syftet är att stimulera till utvecklingsåtgärder inom olika områden så att företagen kan återhämta förlorade intäkter och fortsätta att utvecklas.

Avsikten är inte att ersätta andra stödåtgärder utan att vara ett komplement till statliga och regionala stöd.

Vem kan erbjudas utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidrag kan erbjudas företag som uppfyller följande villkor:

 • Företaget ska bedriva verksamhet med anställd personal inom Västerviks kommun.
 • Företaget ska sysselsätta färre än 50 personer och ha en årsomsättning som understiger 100 miljoner kronor.
 • Företaget ska uppvisa utvecklingspotential och tillväxtmöjlighet eller haft en betydande negativ påverkan av coronakrisen.
 • Företaget ska ha varit väl fungerande och livskraftigt före påverkan av coronakrisen.

Utvecklingsbidrag kan även erbjudas till lokal näringslivsorganisation som huvudsakligen arbetar för att stödja och utveckla företag som uppfyller ovan angivna villkor.

Utvecklingsbidrag kan erbjudas efter prövning av ansökan och inom ramen för följande villkor:

 • I företag ska utvecklingsbidraget användas till kostnader för åtgärder som avser kompetensutveckling, produktutveckling eller marknadsutveckling.
 • I näringslivsorganisation ska utvecklingsbidraget användas till kostnader för utvecklingsfrämjande åtgärder för medlemmarna som bidrar till utvecklingen av kompetens, produkter eller marknad.
 • Utvecklingsbidraget kan uppgå till högst 75 000 kronor till enskilt företag eller enskild organisation. Enskild mottagare kan beviljas flera utvecklingsbidrag förutsatt att de sammanlagda bidragen inte överstiger 75 000 kronor och att minst ett bidrag går till utbildningsinsatser inom företaget.
 • Utvecklingsbidraget får uppgå till högst 75 % av den externa kostnaden för åtgärden exklusive moms.
 • Utvecklingsbidraget får kombineras med annat stöd som finns tillgängligt, men den stödberättigade kostnaden uppgår då till det nettobelopp som kvarstår efter avräkning för andra beviljade stöd (t. ex om kostnaden exklusive moms uppgår till 50 000 kr och företaget erhåller 20 000 kr i annat stöd kan utvecklingsbidraget uppgå till högst 22 500 kr, dvs. 75 % av 30 000 kr).
 • Utvecklingsåtgärden ska genomföras inom sex månader från beviljat bidrag.
 • Avslutad utvecklingsåtgärd ska redovisas till VUC inom två månader från avslutad åtgärd. Redovisningen ska innehålla information om åtgärden och vad den har bidragit till i företaget/organisationen, samt underlag som styrker de kostnader företaget/organisationen har haft för åtgärden.
 • Om redovisning uteblir är företaget/organisationen återbetalningsskyldig för hela det mottagna bidraget.
 • Om utbetalt bidrag överstiger den beviljade andelen av kostnaderna för godkänd åtgärd är företaget/organisationen återbetalningsskyldig för den överskjutande delen.

Så här går ansökan till

• Ansökan om Utvecklingsbidrag görs på blanketten för ”Utvecklingsbidrag”

• Fyll i ansökningsblanketten på datorn. Fyll i text och/eller siffror i de olika fälten. Klicka i de fält som är relevanta för att markera med X. Du förflyttar markören från fält till fält med hjälp av tab-tangenten. Spara den ifyllda blanketten och ge den ett namn som identifierar ditt företag/organisation.

• Fyll i ansökningsblanketten så noga som möjligt. Det behöver inte vara några omfattande texter men det är viktigt att informationen blir saklig och tydlig.

• Komplettera med de bilagor som efterfrågas. Med utvecklingsplan avses en kortfattad beskrivning av företagets/organisationens framtidsplaner.

• Ansökan skickas till företagets revisor, redovisningskonsult eller till Västervik Framåt. Tala med er kontaktperson hos det företag ni använder för att informera om ansökan och skicka sedan över handlingarna till den som ska handlägga ansökan.

• Handläggaren går igenom ansökan och genomför den beredning som behövs för att VUC ska kunna fatta beslut.

• Handläggaren skickar företagets ansökan och beslutsunderlaget till VUC.

• En beslutskommitté inom VUC går igenom ansökan och handläggarens beredning och fattar därefter ett självständigt beslut. Vid behov kan eventuella kontakter komma att tas direkt med företagets kontaktperson.

• VUC meddelar beslut till företaget.

• Om utvecklingsbidrag beviljas upprättas en rekvisition för underskrift av behörig firmatecknare och när det är klart betalas pengarna ut till företagets bankkonto.

• Vid behov kan det finnas möjligheter till stöd för extern rådgivning i samband med företagets utveckling. För information hänvisas till Västervik Framåt och Region Kalmar Län

Dokument