Lån

Efterställt lån
Västervik Invest kan erbjuda lån med förmånliga villkor till mindre företag som har problem med kapitalförsörjningen till följd av negativ påverkan av coronakrisen.

Syftet med efterställt lån
Västervik Invest vill bidra till och underlätta det lokala näringslivets återuppbyggnad och utveckling efter de negativa effekter som coronakrisen har medfört. Syftet är att stödja företagens kapitalförsörjning och att förstärka det egna kapitalet, i tillägg till ägarkapital, så att företagen kan återhämta förlorade intäkter och fortsätta att utvecklas.
Avsikten är inte att ersätta bankfinansiering utan att erbjuda ett komplement som underlättar finansiering från företagens banker, från Almi företagspartner eller andra kreditgivare.

Vem kan erbjudas efterställt lån
Efterställt lån kan erbjudas företag som uppfyller följande villkor:
• Företaget ska bedriva verksamhet med anställd personal inom Västerviks kommun.
• Företaget ska sysselsätta färre än 50 personer och ha en årsomsättning som understiger 100 miljoner kronor.
• Företaget ska redovisa förlust och ha förlorat minst 20 % av intäkterna sedan mars 2020 på grund av negativ påverkan av coronakrisen.
• Företaget ska ha varit väl fungerande och livskraftigt före påverkan av coronakrisen.

Villkor för efterställt lån
Efterställt lån kan erbjudas efter prövning av företagets ansökan och inom ramen för följande villkor:
• Lånet ska användas till kostnader och investeringar i företagets verksamhet.
• Lånet kan uppgå till lägst 100 000 kronor och högst 250 000 kronor till enskilt företag.
• Lånet löper utan amortering och ska lösas i sin helhet vid löptidens utgång.
• Löptid högst 3 år.
• Låneräntan uppgår till reporäntan + 2 % (lägst 0 % vid negativ reporänta).
• Räntan betalas årsvis eller kapitaliseras årsvis under lånets löptid, dvs. företaget behöver i så fall inte betala räntan förrän lånet ska återbetalas.
• Lånet är efterställt annan extern finansiering till företaget vilket betyder att lånet endast får återbetalas om det kan ske utan att det medför problem för företaget att betala sina skulder till andra. För aktiebolag gäller dessutom att återbetalning inte kan ske med belopp som uppgår till mer än fritt eget kapital och för andra företagsformer måste det egna kapitalet vara positivt.
• Om lånet inte kan återbetalas vid löptidens utgång finns möjligheter till förlängning. För aktiebolag finns även bestämmelser om konvertering till aktier motsvarande högst 45 % ägarandel.
• Företaget får inte lämna utdelning, medge annan form av vinstuttag eller höja lönen till ägare (jämfört med lönenivå före coronakrisen) innan lånet fullt ut har återbetalats.
• Detaljerade villkor framgår av skuldebrev och tillhörande allmänna villkor.

Hur går du till väga?

Ansökan om lån görs på blanketten för ”Efterställt lån”

Fyll i ansökningsblanketten på datorn. Fyll i text och/eller siffror i de olika fälten. Klicka i de fält som är relevanta för att markera med X. Du förflyttar markören från fält till fält med hjälp av tab-tangenten. Spara den ifyllda blanketten och ge den ett namn som identifierar ditt företag.

• Fyll i ansökningsblanketten så noga som möjligt. Det behöver inte vara några omfattande texter men det är viktigt att informationen blir saklig och tydlig.

• Komplettera med de bilagor som efterfrågas. Saknar företaget affärsplan går det även bra att kortfattat beskriva företagets affärsidé och planer framåt i ett vanligt dokument. Vill du upprätta en affärsplan kan du använda mall hos Almi Företagspartner som du hittar här.

• Ansökan skickas till företagets bank. Tala med företagets kontaktperson på banken för att informera om ansökan och skicka sedan över handlingarna.

• Företagets bank går igenom ansökan och genomför den beredning som behövs för att Västervik Invest ska kunna fatta beslut.

• Banken skickar företagets ansökan och beslutsunderlaget till Västervik Invest.

• En beslutskommitté inom Västervik Invest går igenom ansökan och bankens beredning och fattar därefter ett självständigt beslut. Vid behov kan eventuella kontakter komma att tas direkt med företagets kontaktperson.

• Västervik Invest meddelar beslut till företaget.

• Om lån beviljas upprättas lånehandlingar för underskrift av behörig firmatecknare och när det är klart betalas pengarna ut till företagets bankkonto.

• Vid behov kan det finnas möjligheter till stöd för extern rådgivning i samband med företagets finansieringsöversyn. För information hänvisas till Västervik Framåt och Region Kalmar Län.

Dokument