Kapitaltillskott till AB

Västervik Invest kan erbjuda kapitaltillskott till aktiebolag i form av aktiekapital och delägarskap, för att stödja kapitalförsörjningen i samband med utvecklingssatsning eller när kapitalbehovet av andra skäl är större än vad som går att lösa genom lån.

Syftet med kapitaltillskott

Västervik Invest vill bidra till och underlätta det lokala näringslivets återuppbyggnad och utveckling efter de negativa effekter som coronakrisen har medfört. Syftet är att stödja företagens kapitalförsörjning genom ägarkapital för att möjliggöra utveckling och tillväxt, men även för att stödja återhämtningen av förlorade intäkter.

Avsikten är att kapitaltillskott ska underlätta övrig finansiering från företagens banker, från Almi företagspartner eller andra kreditgivare.

Vem kan erbjudas kapitaltillskott

Kapitaltillskott kan erbjudas aktiebolag som uppfyller följande villkor:

 • Företaget ska bedriva verksamhet med anställd personal inom Västerviks kommun.
 • Företaget ska sysselsätta färre än 50 personer och ha en årsomsättning som understiger 100 miljoner kronor.
 • Företaget ska uppvisa utvecklingspotential och tillväxtmöjlighet som driver ökat kapitalbehov eller haft en betydande negativ påverkan på utveckling och resultat av coronakrisen.
 • Företaget ska ha varit väl fungerande och livskraftigt före påverkan av coronakrisen.

Villkor för kapitaltillskott

 • Kapitaltillskott kan erbjudas efter prövning av företagets ansökan och inom ramen för följande villkor:
 • Kapitaltillskottet ska ske genom nyteckning av aktier i samband med nyemission i företaget.
 • Kapitaltillskottet kan uppgå till lägst 100 000 kronor och högst 500 000 kronor till enskilt företag.
 • Aktierna ska tecknas till en kurs per aktie som motsvarar den relativa andelen av företagets substansvärde.
 • Ägarandelen ska uppgå till minst 10 % och högst 45 % av det totala antalet aktier.
 • Företaget får inte vara föremål för tvångslikvidation enligt aktiebolagslagens regler efter genomförd nyemission.
 • Företaget ska bedriva hållbar utveckling och får inte bedriva verksamhet som bryter mot gällande regler eller uppfattas som oetisk.
 • Företagets bolagsordning ska följa bolagsverkets standardmallar och innehålla hembudsklausul, eller anpassas till ett innehåll som Västervik Invest kan godkänna.
 • Aktieägaravtal omfattande samtliga aktieägare och som Västervik Invest kan godkänna ska tecknas i samband med nyemissionen.
 • Västervik Invest ska ha rätt att utse minst en styrelseledamot men normalt är ägandet passivt, utan styrelserepresentation.
 • Beslut om höjning av lön och ökning av förmåner i företaget vad gäller delägare eller delägares närstående ska godkännas av Västervik Invest för att vara giltigt. Detsamma gäller avtal mellan företaget och delägare eller delägares närstående.
 • Västervik Invest ska förbinda sig att kvarstå som ägare till de aktier som tecknas under en period av fem år efter likviddatum. Efter utgången av fem år från likviddatum ska Västervik Invest äga rätt att sälja aktierna på marknaden med beaktande av gällande hembudsklausul.
 • Övriga ägare ska ha rätt att förvärva Västervik Invests aktier tidigast tre år och senast fem år från likviddatum, till ett pris som motsvarar aktiernas andel av företagets substansvärde. Rätten till förvärv ska förutsätta att samtliga aktier förvärvas.
 • Samtliga aktieägare ska förbinda sig att aktivt medverka till att Västervik Invest kan göra exit så snart Västervik Invest påkallar detta, efter utgången av fem år efter likviddatum.
 • Detaljerade villkor ska upprättas vid aktieteckningen och i aktieägaravtal.

Så här går ansökan till

• Ansökan om kapitaltillskott genom aktiekapital görs på blanketten för ”Kapitaltillskott i form av aktiekapital”

• Fyll i ansökningsblanketten på datorn. Fyll i text och/eller siffror i de olika fälten. Klicka i de fält som är relevanta för att markera med X. Du förflyttar markören från fält till fält med hjälp av tab-tangenten. Spara den ifyllda blanketten och ge den ett namn som identifierar ditt företag.

• Fyll i ansökningsblanketten så noga som möjligt. Det behöver inte vara några omfattande texter men det är viktigt att informationen blir saklig och tydlig.

• Komplettera med de bilagor som efterfrågas. Saknar företaget affärsplan behöver en affärsplan upprättas som beskriver företagets affärsidé, marknad, kunder, produkter, arbetssätt, konkurrens, affärsmodell, mål och utvecklingsplaner. Mall hos Almi Företagspartner hittar du här.

• Ansökan skickas till företagets bank. Tala med företagets kontaktperson på banken för att informera om ansökan och skicka sedan över handlingarna.

• Företagets bank går igenom ansökan och genomför den beredning som behövs för att Västervik Invest ska kunna fatta beslut.

• Banken skickar företagets ansökan och beslutsunderlaget till Västervik Invest.

• En beslutskommitté inom Västervik Invest går igenom ansökan och bankens beredning och fattar därefter ett självständigt beslut. Vid behov kan kontakter komma att tas direkt med företagets kontaktperson.

• Västervik Invest meddelar beslut till företaget.

• Om kapitaltillskott beviljas upprättas handlingar för underskrift av behöriga firmatecknare och när det är klart betalas pengarna ut till företagets bankkonto på överenskommen likviddag.

• Vid behov kan det finnas möjligheter till stöd för extern rådgivning i samband med företagets finansieringsöversyn. För information hänvisas till Västervik Framåt och Region Kalmar Län.

Dokument